Grup nedir? Neden ihtiyaç duyarız? Hayatımızdaki yeri nedir?

Ait olduğumuz gruplar konuştuğumuz dili, lisanı, aksanı, sahip olduğumuz tutumları, benimsediğimiz kültürel pratikleri, aldığımız eğitimi, refah düzeyimizi ve nihayet “kim” olduğumuzu belirler. Bazı gruplar çok sayıda üyeye sahipken, bazılarının üyesi azdır. Bazıları görece kısa ömürlüyken bazıları binlerce yıl varlığını sürdürür. Bazıları belli bir mekânda yoğunlaşmışken bazıları dağınık halde bulunur. Bazıları oldukça organize bir yapıya sahipken, bazıları daha gayri resmi bir tarzda organize olmuştur. Bazıları oldukça özel amaçlara sahipken bazılarının daha genel özellikleri vardır. Bazıları baskıcıyken bazıları daha demokratiktir.

Gruplara ilişkin tanımlar:

  1. Birbiriyle etkileşim içerisinde olan bireylerden oluşan topluluktur.
  2. Kendilerini bir gruba ait gören iki ya da daha fazla sayıda bireyin oluşturduğu sosyal bir birimdir.
  3. Karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde olan bireylerden oluşan bir topluluktur.
  4. Bir hedefe ulaşmak için bir araya gelen bireylerden oluşan bir topluluktur.
  5. Bir ihtiyacı gidermek üzere ortak bir örgüt çatısı altında bir araya gelen bireylerden oluşan bir topluluktur.
  6. Aralarındaki etkileşim belli normlara ve rollere göre düzenlenmiş olan bireylerden oluşan bir topluluktur.
  7. Birbirini etkileyen bireylerden oluşan bir topluluktur.

Grup Birlikteliği

Grubun temel özelliklerinden biri üyeleri arasında bir birliktelik, dayanışma duygusu, takım ruhu, moral oluşturmasıdır. Birliktelik, üyelerin aralarında sıkı bir bağ kurarak davranış birliğine ulaşmaları ve birbirlerine karşılıklı destek olmaları ve böylece kendi kendine yeterli varlık haline gelmelerini anlatır. Grup üyeliği dinamik bir süreçtir; bu süreçte bağlanma duygumuzun yoğunluğu değişebilir, farklı zamanlarda farklı roller üstleniriz; bir rolden diğerine keskin geçişler yaparız ve grup tarafından değişik biçimlerde sosyalleştiriliriz. Gruplar, üyelerinin davranışlarını düzenlemek, grubu tanımlamak ve onu diğer gruplardan ayırmak ve sapmayı önlemek için normlar/kurallar geliştirir. İnsanlar, tek başlarına başaramayacakları bir işin üstesinden gelmek için, bir “kimlik” duygusu kazanmak için, sosyal destek almak için ya da sırf sosyal etkileşimin hazzını yaşamak için gruplara katılabilir ya da grup oluşturabilirler. Söz birliği sağlamanın getirdiği prestij ve güvenlik duygusu gruplara katılmaya etkendir.

Kaynakça: Michael A. Hogg – Graham M. Vaughan / Social Psychology, Sevent Edition, 2014
Politik Psikoloji Günlüğü